به آرش میمانی

اخم که میکنی انگار تیری

رها شده از کمان ابروهایت 

مرزهای ارتباط را تعیین میکند 

                                         85.5.22

/ 0 نظر / 31 بازدید