زنگ میخورد اگر زنگ بزند

گوشهایم خوب میشنود

تلفنم هم بی صدا نیست

اینها را میدانم اما نمیدانم چرا 

مدام  صفحه اش را نگاه میکنم

انگار از قدیم عادت دارم 

زمانی که تلفنها صفحه نداشتند

و ما وقت انتظار دائم نگاهش میکردیم

/ 0 نظر / 28 بازدید